تخفیف های جاری

افراد حقیقی و حقوقی زیر شامل تخفیفات اختصاصی در خرید بسته حرفه ای می گردند.

شمارهنامدرصد
۱موسسه خیریه رسمی۴۰ %
۲بانک ها و موسسات مالی و اعتباری۶۰ %
۳شرکت ها و نمایندگان بیمه و کارگزاری۳۰ %
۴موسسات خیریه رسمی۴۰ %
۵بانک ها و موسسات مالی و اعتباری۳۰ %
۶شرکت ها و نمایندگان بیمه و کارگزاری۶۰ %
۷موسسات خیریه رسمی۴۰ %
۸بانک ها و موسسات مالی و اعتباری۳۰ %
۹موسسات خیریه رسمی۴۰ %
takhfif

برای دریافت کد تخفیف فرم تماس با ما را پر کنید